Manio Vire - Inhimillisyyttä Arkeen
Suurenna tekstiä

Tuet ja etuudet palvelujen hankkimiseen

Eläkkeensaajan etuudet palvelujen hankintaan

Eläkkeensaajan kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve ja taloudellinen asema vaikuttavat asumispalvelun, kotihoidon ja muun kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun määrään ja hintaan. Kannattaa huomioida, että joissain tapauksissa yksityiseltä palveluntarjoajalta hankitut palvelut tulevat edullisemmaksi kuin kunnalta hankittuna.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voivat hakea pienituloiset 65-vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumismenot, perhesuhteet ja vuositulot sekä omaisuus. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % hyväksyttävistä asumismenoista, jotka ylittävät omavastuuosuuden. Asumistuesta ei mene veroa. Kelan Eläkkeensaajan asumistuen -laskentaohjelman avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada asumistukea sekä laskea asumistuen määrän erilaisilla tuloilla ja asumismenoilla.

Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista sekä http://www.kela.fi

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen saamiseen vaikuttaa toimintakyky. Toimintakyky tulee olla heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä mm. huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia.

Erityiskustannuksia hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta esim. sairaanhoito- ja lääkekulut, ylimääräiset matkakustannukset, kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset, ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisruokavalion noudattamisesta aiheutuvat kustannukset. Hoitotuet ovat: perushoitotuki, korotettu hoitotuki sekä erityishoitotuki. Hakemusten liitteeksi tarvitaan lääkärin C-lausunto.

Lisätietoa Kelan toimistoista ja palvelunumeroista sekä http://www.kela.fi

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada kotiin tuotaviin palveluihin ja palveluasumiseen. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä, ulkoilua, auttamista henkilökohtaisissa toimissa ja siivousta. Myös ateriapalveluiden kuljetuksen voit vähentää verotuksessa.

Yksityisessä palvelutalossa tehdään kotitaloustyön luonteista työtä sekä hoito- ja hoivatyötä osittain asukkaan hallitsemassa huoneessa ja osittain yhteisissä tiloissa. Kotitalousvähennys voidaan myöntää siltä osin, kun siihen oikeuttava työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. Kotitalousvähennyskelpoista työtä on tavanomainen kotitoustyö, esimerkiksi huoneen siivous sekä henkilön huoneessa tapahtuva asukkaan henkilökohtaisissa toimissa auttaminen.Tavanomaisena kotitaloustyönä pidetään myös asioilla käymistä, jos se on osa muuta, laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä. Verohallinnon ohjeen mukaan kotitalousvähennystä on mahdollista saada silloin, kun tehtävä työ tehdään henkilön omassa huoneessa. Verohallinnon kanta on tässä asiassa kuitenkin lieventynyt siten, että aivan kuten henkilön avustaminen taloyhtiön saunassa oikeuttaa vähennykseen, näin on myös yksityisessä palvelutalossa. 

Kotitalousvähennyksen myöntämistä varten tulee laskussa olla riittävästi eriteltynä erityyppiset kotitalousvähennykseen oikeuttavat kustannukset ja niiden kohdistuminen henkilön yksityisissä tiloissa tapahtuvaan osuuteen. Vähennys on henkilökohtainen, joten asukkaan perheenjäsenet (puoliso, lapset) voivat jokainen erikseen hyödyntää vähennyksen. Jos useampi omainen haluaa hyödyntää vähennyksen, tulee jokaisella olla laskutussuhde palvelun tuottajaan ja palvelumaksut jaetaan omaisten kesken. Henkilön on maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vähennyksen piiriin kuuluvat: omat tai puolison sekä edesmenneen puolison vanhemmat sekä iso-, otto- ja kasvattivanhemmat tai näiden puolisot.

Kotitalousvähennyksenä voi vähentää 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukuluista tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Omavastuu on 100 euroa ja täyden vähennyksen saa, jos ostaa yksityiseltä taholta työpalveluja 5 500 eurolla (vuonna 2016).

Lisätietoa Verohallinnon palvelunumeroista ja http://www.vero.fi.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarveharkintaista ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen maksaminen perustuu lakiin. Hakemuslomakkeen saa sosiaalitoimistosta. Kunnalla voi olla myös lomakkeita ladattavissa netissä.

Omaishoidon tuki

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveluista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1.2015 lukien vähintään 384,67 €/kk. Hoitopalkkio on kuitenkin vähintään 769,33 €/kk, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Muut tuet

Muista mahdollisista tuista tai maksuvapautuksista voi saada lisätietoa kunnan sosiaalitoimistosta.